Natuur rond de Warmbeek en Tongelreep wordt aangepakt, intentieverklaring getekend

De Tongelreep in Valkenswaard
Foto: Dennis van Gerwen / Waterschap De Dommel

Bestuurders van de provincie, waterschap De Dommel en de gemeenten Eindhoven en Valkenswaard hebben een intentieverklaring getekend om het beeklandschap rond de Warmbeek en Tongelreep toekomstbestendig te maken. Het gaat daarbij om landschappelijke aanpassingen voor klimaat en natuur, maar ook om de sociaal-economische ontwikkeling van het grensoverschrijdende beeklandschap.

Via: Groeneruimte.nl

In 2019 en 2020 vindt onderzoek plaats, waarna de uitvoering van de maatregelen volgt in de periode van 2020 tot 2027. De intentieverklaring is een eerste stap in dit proces.

Het bronnengebied van de beek bevindt zich bij Peer in België en wordt hier de Warmbeek genoemd. Deze verandert van naam op de landsgrens in de Tongelreep en mondt bij Eindhoven in Genneper Parken uit in de Dommel. De beek verbindt hierdoor het landelijke en het stedelijke gebied en passeert onderweg zowel natuurgebieden, agrarische gebieden als bebouwde kernen. Het is beeklandschap met hoge landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden. Maar zeker ook economische waarden. Van oudsher zijn er agrarische bedrijven in het stroomgebied gevestigd. En het gebied is aantrekkelijk voor bezoekers en van belang voor ondernemers in de toeristisch-recreatieve branche.

Aanvullende maatregelen

Voor klimaatadaptatie is het gebied rond de Warmbeek en Tongelreep als pilot opgenomen in de reisgids ‘Op weg naar klimaatrobuuste beeklandschappen’ van de provincie en waterschappen. Hieraan wordt nu uitwerking gegeven. De bestaande visies, wensen en kansen worden nu omgezet in concrete projecten. Er is al heel wat gerealiseerd op het gebied van beekherstel. Aanvullende maatregelen volgen uit de klimaatstresstesten die gemeenten uitvoeren. Deze zullen zijn gericht op het opvangen van extreme droogte en neerslag. Bijvoorbeeld vergroening bebouwd gebied, bodemverbetering, groenaanplant met dikker bladerdek om water langer vast te houden.

De natuur in het beeklandschap bij de Warmbeek en Tongelreep wordt beschermd en verbeterd. Waterschap De Dommel trekt een intensief en grootschalig gebiedsproces voor het beekdal van de Tongelreep tussen Achelse Kluis en de Valkenswaardse visvijvers. In dit beekdal wordt het gehele hydrologische systeem hersteld. Een meer natuurlijke loop van de beek, verbeterde grondwaterstanden en herstel en uitbreiding van natuurgebieden. De Vlaamse Milieumaatschappij pakt het traject op ten zuiden van de Achelse Kluis. Aanvullend wordt gekeken naar extra en de juiste verbindingen tussen de verschillende natuurgebieden voor de flora en fauna.

Economische vernieuwing

Om leefbaarheid van het gebied te vergroten, zetten de samenwerkende partijen ook in op sociale en economische vernieuwing. Daar draagt de verbinding stad-ommeland aan bij via een aaneengesloten recreatieve corridor van fiets- en wandelpaden tussen Genneper Parken in Eindhoven langs de beek tot het brongebied bij Peer.